Prawo cywilne

Reprezentacja Klienta i prowadzenie spraw cywilnych w postępowaniach procesowych jak i nieprocesowych, w tym m.in. sprawy o:

 • zapłatę
 • odszkodowanie, zadośćuczynienie
 • ochronę prawa własności
 • zasiedzenie
 • ustanowienie służebności
 • ochronę dóbr osobistych
 • sprawy wynikające z umów oraz deliktów
 • prawa konsumenta

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • podział spadku
 • unieważnienie testamentu
 • zachowek

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • rozwody i separacje
 • podział majątku wspólnego
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • alimenty na dziecko, żonę
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • przysposobienie
 • sprawy z zakresu opieki i kurateli
 • ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa

Prawo karne

 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym
 • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym
 • obrona obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia
 • reprezentowanie w postępowaniu karnym pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego
 • reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym
 • pomoc w sytuacjach nagłych (sprawy aresztowe)

Prawo pracy

 • pomoc prawna dla pracownika i pracodawcy
 • odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
 • przywrócenie do pracy
 • sprawy o dyskryminację i mobbing,
 • wypadki przy pracy
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • sporządzanie projektu umowy o pracę, porozumień, regulaminów pracy, wynagrodzeń i regulaminów zakładowych

Prawo gospodarcze

 • obsługa prawna przedsiębiorców, w tym spółek
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach sądowych
 • przygotowywanie projektów umów spółek, umów gospodarczych oraz projektów uchwał
 • tworzenie spółek prawa handlowego

Prawo administracyjne

 • odwołanie od decyzji organów administracji publicznej
 • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz
 • skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Zakres usług prawniczych

USŁUGI PRAWNE

Kancelaria zapewnia pomoc prawną oraz reprezentację przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej, w szczególności w następujących obszarach prawnych:

Wstępna analiza sprawy dokonywana jest na podstawie rozmowy z Klientem oraz przedstawionych dokumentów.

W dalszej kolejności adwokat proponuje możliwe rozwiązania problemu, przedstawiając zalety i wady każdej z opcji, tak aby Klient posiadał pełną wiedzę w tym zakresie i mógł wybrać optymalne dla siebie rozwiązanie.

Call Now Button